Protocol E2007-G000-227, Eisai, Diabetic Peripheral Neuropathy